A+ A A-

Правило 17 (Действия на кораб, на който се отстъпва път)

(a)

(I) Когато единият от двата кораба е длъжен да отстъпи път на другия, другият е длъжен да не променя курса и скоростта си.

(II) Другият кораб може да предприеме действия чрез маневриране за избягване на сблъскването веднага щом забележи, че корабът, който трябва да отстъпи път, не взема необходимите мерки в съответствие с тези правила.

(b) Когато поради някаква причина корабът, който е задължен да не променя курса и скоростта си, установи, че се намира толкова близко до другия кораб, че сблъскването не може да се избегне само с действията на кораба, който отстъпва път, той трябва да предприеме такива действия, с които най-успешно ще помогне да се избегне сблъскването.

(с) Кораб с механичен двигател, който в ситуация на пресичане на курсовете предприеме действия в съответствие с подпараграф (а) (II) от това правило за избягване на сблъскването с друг кораб с механичен двигател, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да променя курса си наляво, ако другият кораб се намира от левия му борд.

(d) Това правило не освобождава кораба, който е длъжен да отстъпи път, от това му задължение.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.