A+ A A-

Pravilo 1 (Primjena)

a) Ova se pravila moraju primjenjivati na sve brodove na otvorenom moru i na svim vodama koje su spojene s otvorenim morem a plovne su za pomorske brodove.

b) Ništa što je propisano ovim pravilima ne sprječava primjenu posebnih propisa koje donesu nadležni organi vlasti o sidrištima, lukama, rijekama, jezerima ili unutarnjim plovidbenim putovima koji su spojeni s otvorenim morem i plovni za pomorske brodove. Takvi posebni propisi moraju biti, što više u skladu s ovim Pravilima.

c) Ništa što je propisano ovim pravilima ne sprječava primjenu bilo kojih posebnih propisa koje donese vlada bilo koje države u pogledu dodatnih pozicionih ili signalnih svjetala ili zvučnih signala za ratne brodove i brodove u konvoju ili o dodatnim položajnim ili signalnim svjetlima za ribarske brodove koji ribare u skupini. Dodatna poziciona ili signalna svijetla ili zvučni signali moraju, koliko je god moguće biti takvi da se ne mogu pogrešno zamijeniti s bilo kojim drugim svjetlom ili zvučnim signalom koji su propisani ovim pravilima.

d) Organizacija može usvojiti sheme odvojenog prometa u svrhu ovih pravila.

e) Kad god zainteresirana vlada smatra da neki brod koji zbog svoje posebne konstrukcije i namjene ne može u potpunosti ispuniti odredbe ovih pravila, u pogledu broja, položaja, dometa ili sektora vidljivosti svjetala ili znakova, kao i rasporeda i karakteristika naprava za davanje zvučnih signala, takav brod mora udovoljavati drugim odredbama, u pogledu broja, položaja, dometa ili sektora vidljivosti svjetala ili znakova, kao i rasporeda i karakteristika naprava za davanje zvučnih signala, za koje je dotična vlada odredila da u najvećoj mjeri udovoljava ovim Pravilima za dotični brod.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.