A+ A A-

Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)

(а) Всяко действие, предприето за предпазване от сблъскване, трябва да бъде взето в съответствие с правилата на тази част и ако обстоятелствата в случая допускат, да бъде недвусмислено, своевременно и в съответствие с добрата морска практика.

(b) Всяко изменение на курса и (или) скоростта, което се предприема за предпазване от сблъскване, ако позволяват обстоятелствата на случая, трябва да бъде достатъчно голямо, за да се забележи лесно от другия кораб, който извършва зрително или радиолокационно наблюдение. Последователни незначителни изменения на курса и (или) скоростта трябва да се избягват.

(c) Ако има достатъчно водно пространство, изменението само на курса може да се окаже най-ефективното действие за избягване на ситуацията на прекомерно сближаване, при условие че изменението е направено своевременно и значително и не довежда до прекомерно сближаване с други кораби.

(d) Действието, което се предприема за предпазване от сблъскване с друг кораб, трябва да бъде такова, че разминаването да стане на безопасно разстояние. Ефективността на това действие трябва да се контролира, докато другият кораб не премине окончателно и безопасно.

(e) За да се избегне сблъскване или за да се осигури повече време за преценяване на обстоятелствата, ако е необходимо, корабът трябва да намали скоростта си или да спре движението си, като даде стоп или заден ход на движителите си.

(f)

(I) Кораб, който съгласно някое от тези правила при движението си не трябва да възпрепятства безопасното движение на друг кораб, е длъжен отрано да предприеме действия за осигуряване на достатъчно морско пространство за безопасно преминаване на другия кораб.

(II) Кораб, който трябва да не възпрепятства пътя или безопасното движение на друг кораб, не се освобождава от това задължение, ако приближава другия кораб така, че създава опасност за сблъскване. Той трябва при предприемането на действия да има пълна представа за действията, които могат да бъдат изисквани от правилата по тази част.

(III) Когато два кораба се сближават така, че възниква опасност от сблъскване, корабът, на чието движение не трябва да се пречи, е напълно задължен да се съобразява с всички изисквания на правилата по тази част.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.