A+ A A-

Приложение 1 - Разположение и технически характеристики на светлините и знаците

1. Определение

Изразът "височина над корпуса" означава височината над най-горната непрекъсната палуба. Тази височина трябва да се измерва по вертикална линия от точката под мястото, където е разположена светлината.

2. Вертикално разположение на светлините и разстоянието между тях:

(а) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече топовите светлини трябва да са разположени, както следва:

(I) предната топова светлина или когато има само една топова светлина, тя трябва да се постави над корпуса на височина не по-малка от 6 m, a когато широчината на кораба превишава 6 m, височината на светлината над корпуса не трябва да бъде по-малка от широчината му, обаче не е необходимо тази светлина да бъде разположена на височина над корпуса, по-голяма от 12 m;

(II) при две топови светлини задната от тях трябва да бъде по-високо от предната с не по-малко от 4,5 m по вертикална линия.

(b) Вертикалното разстояние между топовите светлини на корабите с механичен двигател трябва да бъде такова, че при всички нормални положения на диферент задната светлина да може да се вижда над и отделно от предната светлина на разстояние 1000 m от носа, когато се наблюдава от морското равнище.

(c) Топовата светлина на кораб с механичен двигател с дължина 12 m и повече, но по-малка от 20 m трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 2,5 m над планшира.

(d) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да носи най-горната си светлина на височина, по-малка от 2,5 m над планшира. Когато обаче топовата светлина се носи допълнително към бордовите и кърмовата светлина или допълнително към предписаната в правило 23 (с) (I) кръгововидима светлина и бордови светлини, тогава тази топова или кръгововидима светлина трябва да се носи най-малко на 1 m над бордовите светлини.

(e) Едната от двете или трите топови светлини, предписани за кораб с механичен двигател, зает с влачене или тласкане на друг кораб, трябва да се разположи на същото място, където е поставена предната или задната топова светлина, при условие, че ако е на задната мачта, най-ниската светлина на нея е най-малко 4,5 m по-високо от предната топова светлина.

(f)

(I) Топовата светлина или светлините, предписани от правило 23 (а), трябва да се разположат над и да бъдат ясно отличими от другите светлини и препятствия с изключение на случаите, описани в подпараграф (II).

(II) Когато е практически невъзможно кръгововидимите светлини, предписани от правило 27 (b) (I) или от правило 28, да бъдат разположени под топовите светлини, те могат да бъдат разположени над задната(ите) топова(и) светлина(и) или във вертикална линия между предната(ите) топова(и) светлина(и) и задната(ите) топова(и) светлина(и), при условие че в последния случай са спазени изискванията на раздел 3 (с) от това приложение.

(g) Бордовите светлини на кораб с механичен двигател трябва да бъдат разположени над корпуса на височина не по-голяма от 3/4 от височината на предната топова светилна. Те не трябва да бъдат разположени толкова ниско, че да се сливат с палубните светлини.

(h) Ако бордовите светлини са комбинирани в един фенер и се носят от кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 20 m, те трябва да бъдат разположени не по-малко от 1 m по-ниско от топовата светлина.

(i) Когато правилата предписват да се носят две или три светлини във вертикална линия, те трябва да бъдат разположени, както следва:

(I) на кораб с дължина 20 m и повече разстоянието между тези светлини трябва да бъде не по-малко от 2 m, като най-долната от тях, с изключение на светлината за влачене, където е необходима, трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 4 m над корпуса;

(II) на кораб с дължина, по-малка от 20 m, разстоянието между тези светлини трябва да бъде не по-малко от 1 m, като най-долната от тях, с изключение на светлината за влачене, където е необходима, трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 2 m над планшира;

(III) когато се носят три светлини, разстоянието между тях трябва де бъде еднакво.

(j) Долната от двете кръгововидими светлини, предписани за кораб, зает с риболов, трябва да бъде разположена над бордовите светлини на височина не по-малка от двойното разстояние по вертикала между тях.

(k) Когато са поставени две котвени светлини, предната, предписана от правило 30 (а) (I), трябва да бъде по-високо от задната с не по-малко от 4,5 m. На кораб с дължина 50 m и повече тази предна котвена светлина трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 6 m над корпуса.

3. Хоризонтално разположение на светлините и разстоянията между тях

(а) Когато за кораб с механичен двигател са предписани две топови светлини, хоризонталното разстояние между тях трябва да бъде не по-малко от половината от дължината на кораба, но не е необходимо то да бъде повече от 100 m. Предната топова светлина трябва да бъде разположена от носа на разстояние не по-голямо от 1/4 от дължината на кораба.

(b) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече бордовите светлини не трябва да се разполагат пред предната топова светлина. Те трябва да бъдат разположени на или близко до бордовете на кораба.

(c) Когато светлините, предписани в правило 27 (b) (I) или в правило 28, са разположени във вертикална линия между предната(ите) топова(и) светлина(и) и задната(ите) топова(и) светлина(и), тези кръгововидими светлини трябва да се разположат на разстояние не по-малко от 2 m встрани от диаметралната равнина, гледано по нейното направление.

(d) В случаите, когато за кораб с механичен двигател е предписана само една топова светлина, тя трябва да бъде разположена пред средата на кораба, с изключение на кораб с дължина, по-малка от 20 m, на който тази светлина не трябва да се разполага пред средата на кораба, а колкото е възможно по-напред.

4. Разположение на информационно-указателните светлини и знаци за риболовни кораби и кораби, заети с драгажни или подводни дейности

(а) Светлината, която показва посоката на спуснатите в морето риболовни уреди от кораб, зает с риболов, съгласно предписаното от правило 26 (а) (II) трябва да бъде разположена на разстояние по хоризонтална линия не по-малко от 2 m и не по-голямо от 6 m от двете кръгововидими червена и бяла светлина. Тази светлина не трябва да бъде разположена по-високо от бялата кръгововидима светлина, предписана от правило 26 (с) (I), и не по-ниско от бордовите светлини.

(b) Светлините и знаците на кораб, зает с драгажни или подводни дейности, които указват страната, от която има препятствие, и (или) страната, свободна за преминаване, както е предписано от правило 27 (d) (I) и (II), трябва да бъдат разположени на максимално възможното разстояние по хоризонтална линия, което в никакъв случай не трябва да бъде по-малко от 2 m от светлините или знаците, предписани от правило 27 (b) (I) и (II). Горната от тези светлини или знаци в никакъв случай не трябва да бъде разположена по-високо от най-долната от трите светлини или знаци, предписани от правило 27 (b) (I) и (II).

5. Щитове за бордовите светлини

Бордовите светлини на кораб с дължина 20 m и повече трябва да бъдат оборудвани от страната на диаметралната равнина с щитове, оцветени матовочерно и удовлетворяващи изискванията на раздел 9 от това приложение. На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини, ако е необходимо да отговарят на изискванията на раздел 9 от това приложение, трябва да са оборудвани с матовочерни щитове от страната на диаметралната равнина. Когато се използва комбиниран фенер с една вертикална светеща жичка и много тясна преграда между зелената и червената секция, външни щитове не се изискват.

6. Знаци

(a) Знаците трябва да бъдат черни и да имат следните размери:

(I) сферата трябва да има диаметър не по-малък от 0,6 m;

(II) конусът трябва да има диаметър на основата не по-малък от 0,6 m и височина, равна на диаметъра;

(III) цилиндърът трябва да има диаметър, не по-малък от 0,6 m и височина, два пъти по-голяма от диаметъра;

(IV) ромбът трябва да се състои от два конуса с обща основа; размерите на конусите трябва да съответстват на изискванията на подпараграф (II).

(b) Вертикалното разстояние между знаците трябва да бъде най-малко 1,5 m.

(c) На кораб с дължина, по-малка от 20 m, може да се използват знаци с по-малки размери, пропорционални на размерите на кораба, като разстоянието между тях може съответно да се намали.

7. Характеристика на цветовете на светлините

Характеристиката на цветовете на всички светлини, предписани от тези правила, трябва да съответства на следните стандарти, които се намират в границите на площите от диаграмата, установени за всеки цвят от Международната светотехническа комисия (СIЕ).

Границите на площта за всеки цвят се определят със следните координати:

(I) бял

х 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443

у 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382

(II) зелен

х 0,028 0,009 0,300 0,203

у 0,385 0,723 0,511 0,356

(III) червен

х 0,680 0,660 0,735 0,721

у 0,320 0,320 0,265 0,259

(IV) жълт

х 0,612 0,618 0,575 0,575

у 0,382 0,382 0,425 0,406

8. Сила на светлините

(а) Минималната сила на светлините трябва да се изчислява по формулата:

I = 3,43 х 106 x T x D - xK-D,

където:

I е силата на светлината при експлоатационни условия, cd;

Т - светлинният праг 2 x 10-7, Lx;

D - далечината на видимост на светлината, морски мили;

К - коефициентът на пропускане на атмосферата.

Значението на коефициента К за предписаните светлини трябва да бъде 0,8, което съответства на метеорологична видимост, приблизително равна на 13 морски мили.

(b) Някои от значенията на силата на светлината, получени по тази формула, са показани в следната таблица.

Далечина на видимост на светлината (далечина на осветяването), в морски мили

Далечина на видимост на светлината (далечина на

осветяването), в морски мили

Сила на светлината,

cd при К = 0,8

D I
1 0,9
2 4,3
3 12,0
4 27,0
5 52,0
6 94,0

Забележка. Максималната сила на светлините трябва да се ограничава, за да се избегне прекаленото заслепяване. Това не трябва да се постига чрез променливо регулиране на силата на светлината.

9. Хоризонтални сектори

(а)

(I) Бордовите светлини, поставени на кораба, трябва да осигуряват по посока напред минимално изискваната сила на светлината. Тази сила на светлината трябва да намалява така, че практически да изчезва в границите от 1° до 3° извън предписаните сектори.

(II) Минимално изискваната сила на кърмовите, топовите и бордовите светлини трябва да се осигурява в границите на предписаните от правило 21 сектори от хоризонта, като не достига с 5° границата на сектора по посока на 22,5° зад траверса.

По-нататък силата на светлината може да намалява до 50 % на границите на секторите, след това тя трябва постепенно да намалява и да изчезне при не повече от 5° извън предписаните сектори.

(b)

(I) Кръгововидимите светлини трябва да са разположени така, че мачтите, стенгите или конструкциите да не ги затъмняват в границите на ъглови сектори, по-големи от 6°. Това изискване не се отнася за котвените светлини, предписани от правило 30, които не е необходимо да се поставят на прекалено голяма височина над корпуса.

(II) Когато с показването само на една кръгововидима светлина не е възможно да се изпълни предписаното в параграф (b) (I) на тази точка, трябва да се използват две кръгововидими светлини, разположени или прикрити така, че от разстояние една морска миля те да изглеждат като една, доколкото това е практически възможно.

10. Вертикални сектори

(а) Вертикалните сектори на електрическите светлини, както са разположени, с изключение на светлините на ветроходните кораби на ход, трябва да осигуряват:

(I) изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 5° над и 5° под хоризонталната равнина;

(II) поне най-малко 60 % от изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 7,5° над и 7,5° под хоризонталната равнина.

(b) Вертикалните сектори на електрическите светлини на ветроходните кораби на ход, както са разположени, трябва да осигуряват:

(I) поне изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 5° над и 5° под хоризонталната равнина;

(II) поне най-малко 50 % от необходимата минимална сила на светлината в сектор с граници 25° над и 25° под хоризонталната равнина.

(c) В случаите, когато светлините не са електрически, тези изисквания трябва да се изпълняват, доколкото това е практически възможно.

11. Сила на неелектрическите светлини

Минималната сила на неелектрическите светлини трябва, доколкото е възможно, да съответства на стойностите на силата на светлините, посочени в таблицата на раздел 8 на това приложение.

12. Маневрена светлина

Независимо от положенията, дадени в параграф 2 (f) на това приложение, маневрената светлина, предписана от правило 34 (b), трябва да бъде поставена в същата надлъжна вертикална равнина, както и топовата светлина или светлини и доколкото е практически възможно, на височина не по-малка от 2 m, по вертикална линия над предната топова светлина. При това тя трябва да се разположи по вертикалната линия на разстояние не по-малко от 2 m, по-високо или по-ниско от кърмовата топова светлина. На кораб, който има само една топова светлина, ако има маневрена светлина, тя трябва да бъде разположена на най-видно място на разстояние не по-малко от 2 m по вертикална линия от топовата светлина.

13. Високоскоростни плавателни съдове (Съгласно Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г., и Международния код за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г.)

(а) Топовата светлина на бързоходен плавателен съд може да бъде разположена на височина според широчината на съда, по-ниско от тази, определена в параграф 2(а)(i) на това приложение, при условие че ъглите при основата на равнобедрения триъгълник, образуван от бордовите светлини и топовата светлина, гледан от най-малка височина, не е по-малък от 27°.

(b) Вертикалното разстояние от 4,5 m, изисквано от параграф 2(а)(ii) на това приложение, между предната и задната топова светлина на бързоходен плавателен съд с дължина 50 m и повече, може да бъде намалено, при условие че това разстояние не е по-малко от разстоянието, определено по следната формула:

у = [(a + 17¢)C/1000] + 2,

където:

y е разстоянието в метри между предната и задната топова светлина;

а - височината в метри на предната топова светлина над повърхността на водата в експлоатационно състояние;

¢ - диферента в експлоатационно състояние в градуси;

С - хоризонталното разстояние в метри между топовите светлини.

14. Одобрение

Конструкцията на светлините и знаците и разположението на светлините на кораба трябва да удовлетворяват изискванията на съответния компетентен орган на държавата, под знамето на която корабът има право да плава (държавата, където корабът с регистриран).

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.