A+ A A-

Пресичащи се курсове - кораб А вижда кораб В от левия си борд (относителен пеленг 070° ляв борд) - поворот на дясно на 360°

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A изпреварва кораб B.
  Кораб В и кораб А се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В от левия си борд (относителен пеленг 070° ляв борд).
  Кораб А извършва поворот надясно на 360° за да избегне сблъсък
 • Прилагано правило/а: Правило 17 (Действия на кораб, на който се отстъпва път)
  Правило 15 (Пресичащи се курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 17, кораб А може да предприеме действия за избягване на сблъскването чрез маневриране веднага щом забележи, че корабът, който трябва да отстъпи път (кораб В), не взема необходимите мерки в съответствие с тези правила.
  Съгласно Правило 17, когато поради някаква причина корабът, който е задължен да не променя курса и скоростта си (кораб А), установи, че се намира толкова близо до другия кораб, че сблъскването не може да се избегне само с действията на кораба, който отстъпва път (кораб В), кораб А трябва да предприеме такива действия, с които най-успешно ще помогне да се избегне сблъскването.
  Съгласно Правило 17, кораб с механичен двигател (кораб А), който в ситуация на пресичане на курсовете предприеме действия в съответствие с подпараграф (а) (ii) от това правило за избягване на сблъскването с друг кораб с механичен двигател (кораб В) , ако позволяват обстоятелствата, не трябва да променя курса си наляво, ако другият кораб се намира от левия му борд.
  Съгласно Правило 17, това правило не освобождава кораба, който е длъжен да отстъпи път (кораб В), от това му задължение.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.