A+ A A-

Действия на кораб, на който се отстъпва път - Изпреварване - кораб А, който трябва да промени курса си, не предприема съответните действия (относителният пеленг на кораб А е 160° ляв борд) - намаляване на скоростта

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A изпреварва кораб B.
  Кораб В вижда кораб А от левия си борд (относителен пеленг 160° ляв борд).
  Кораб А, който трябва да се държи встрани от пътя, не предприема съответното действие съгласно правилата.
  Кораб В намаляване на скоростта за да избегне сблъсък
 • Прилагано правило/а: Правило 17 (Действия на кораб, на който се отстъпва път)
  Правило 13 (Изпреварване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 13, кораб A се счита за изпреварващ кораб В, когато идва към другия кораб В от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му.
  Съгласно Правило 13, независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб, който изпреварва (кораб А) друг (кораб В), е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб (кораб В).
  Съгласно Правило 13, никакво по-нататъшно изменение на пеленга между двата кораба не може да даде повод на изпреварващия кораб (кораб А) да се счита по смисъла на тези правила за пресичащ курса или да го освободи (кораб А) от задължението да се придържа встрани от изпреварвания (кораб В) дотогава, докато последният не бъде окончателно задминат и оставен назад.
  Съгласно Правило 17, кораб В може да предприеме действия за избягване на сблъскването чрез маневриране веднага щом забележи, че корабът, който трябва да отстъпи път (кораб А), не взема необходимите мерки в съответствие с тези правила.
  Съгласно Правило 17, когато поради някаква причина корабът, който е задължен да не променя курса и скоростта си (кораб В), установи, че се намира толкова близо до другия кораб, че сблъскването не може да се избегне само с действията на кораба, който отстъпва път (кораб А), кораб В трябва да предприеме такива действия, с които най-успешно ще
  помогне да се избегне сблъскването.
  Съгласно Правило 17, това правило не освобождава кораба, който е длъжен да отстъпи път (кораб А), от това му задължение.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.