A+ A A-

Определяне на наличие на опасност от сблъскване –опасности при предположения, направени въз основа на непълна информация

  • Прилагано правило/а: Правило 7 (Опасност от сблъскване)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 7 не трябва да се правят предположения въз основа на непълна информация, особено при непълна радиолокационна информация.
    Коментар
    Обяснение за непълна информация:
    - Всяко заключение, направено въз основа на обикновена обсервация на радара без диаграма, е рисковано и ненадеждно. Също така е въпрос на сигурност на радарната информация, когато качеството на радарния пеленг и обхват е лош и трябва да се набави по-надеждна информация.
    - Непълната информация зависи от това каква информация е по настоящем налична и колко много повече информация може да бъде взета под внимание преди да бъде предприето действие. Под “непълна информация” се има предвид ситуация, при която вахтният офицер не определи точно и със задоволителна степен на сигурност дали има опасност от сблъскване. Това се случва, когато информацията е с лошо качество и трябва да се набави повече информация за да се определи опасността от сблъскване.Понякога може много трудно да се реши със сигурност дали има опасност от сблъскване. В тези случаи най-добрата практика е да се приеме, че има опасност, докато не се е доказало обратното.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.