A+ A A-

Действия на кораб, на който се отстъпва път - Изпреварване - относителният пеленг на изпреварващия кораб е 180° - промяна на курса на надясно

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A изпреварва кораб B.
  Кораб А е зад кърмата на кораб В (относителен пеленг 180° дeсeн/ляв борд)
  Кораб А който е длъжен да се премести от пътя не предприема нужните действия съгласно изискванията на правилата.
  Кораб В, който е изпреварвания кораб променя своя курс надясно за да избегне сблъсък
 • Прилагано правило/а: Правило 17 (Действия на кораб, на който се отстъпва път)
  Правило 13 (Изпреварване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 13 (b) , Корабът се счита за изпреварващ (кораб А), когато идва към другия кораб от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му, т.е. когато се намира в такова положение спрямо изпреварвания кораб (кораб В), че през нощта той може да види само кърмовата му светлина и не може да види нито една от бордовите му светлини.
  Съгласно Правило 13 (a) , независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб(кораб А), който изпреварва друг (кораб В), е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб(кораб В).
  Съгласно Правило 13 (d) , никакво по-нататъшно изменение във взаимното положение на двата кораба не може да даде повод на изпреварващия кораб (кораб А) да се счита по смисъла на тези правила за пресичащ курса или да го освободи от задължението да се придържа встрани от изпреварвания (кораб В) дотогава, докато последният не бъде окончателно задминат и оставен назад.
  Съгласно Правило 17 (a)(ii) , другият кораб (кораб В) може да предприеме действия чрез маневриране за избягване на сблъскването веднага щом забележи, че корабът (кораб А), който трябва да отстъпи път, не взема необходимите мерки в съответствие с тези правила.
  Съгласно Правило 17 (b) ,когато поради някаква причина корабът, който е задължен да не променя курса и скоростта си (кораб В), установи, че се намира толкова близко до другия кораб(кораб А), че сблъскването не може да се избегне само с действията на кораба (кораб А), който отстъпва път, той (кораб В) трябва да предприеме такива действия, с които най-успешно ще помогне да се избегне сблъскването.
  Съгласно Правило 17 (d) , това правило не освобождава кораба (кораб А), който е длъжен да отстъпи път, от това му задължение.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.